Algemene voorwaarden Rap schoon

Algemene Voorwaarden van Rap schoon, gevestigd te Scharmer

Versie geldig vanaf 28-5-2014.

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Rap schoon. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Rap schoon. Op verzoek zenden wij u een exemplaar per e-mail.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Rap schoon behoudt zich het recht voor haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.  

1.3 Rap schoon garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt en bij vooruitbetaling.

2.2 Binnen 3 dagen nadat een bestelling is geplaatst, zal Rap schoon een offerte en de betalingsgegevens mailen.

2.3 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Rap schoon bestellingen tenminste binnen 10 dagen, nadat de betaling is ontvangen, uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 5 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

 

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.

 

4. Zichttermijn / herroepingrecht

4.1 U heeft het recht uw gehele bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U krijgt dan het volledige orderbedrag gecrediteerd. De kosten voor retour zending zijn voor uw eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingrecht, zal het ongebruikt product met alle geleverde toebehoren en in de originele verpakking aan Rap schoon geretourneerd worden. U dient hierbij het door u ingevulde retourformulier bij te voegen. Binnen 14 dagen nadat het product door ons is ontvangen zal het gecrediteerd bedrag aan u worden terugbetaald. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact opnemen met Rap schoon via het contact / bestellen formulier.

 

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Rap schoon, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Rap schoon. Rap schoon houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

5.2 Rap schoon respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Rap schoon maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

6. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Rap schoon) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk (via mail) te melden aan Rap schoon. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan Rap schoon schriftelijk (via mail) te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.3 Indien klachten van de afnemer door Rap schoon gegrond worden bevonden, zal Rap schoon naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Rap schoon en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Rap schoon voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.

 

7. Overeenkomst

7.1 Een overeenkomst tussen Rap schoon en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Rap schoon op haalbaarheid is beoordeeld.

 

8. Afbeeldingen en specificaties

8.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Rap schoon gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

9. Overmacht

9.1 Rap schoon is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door TNT, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie,  gelden uitdrukkelijk als overmacht.

9.3 Rap schoon behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Rap schoon gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

9.4 Indien Rap schoon bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

10. Aansprakelijkheid

10.1 Rap schoon is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

10.2 De producten worden met zorg door Rap schoon verzonden. Op de dag van de verzending krijgt u een mail van Rap schoon. Het risico van verzending is voor rekening van de koper.

 

11. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

11.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Rap schoon en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Groningen kennis, tenzij Rap schoon er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.